Term:Lưởng

LƯỞNG 1
(xem CƯỞNG 1)
LƯỞNG 2
((ngày) kìa)
Vằn lưởng ~~ Ngày kìa.