Term:Lượng

Lượng ~~ Hửng
Fạ lượng đet ~~ Trời hửng nắng.