Term:Lương dèn

Lương dèn ~~ Vàng vọt.
Nả lương dèn ~~ Mặt vàng vọt.