Term:Lương dich

Lương dich ~~ Vàng óng.
Quéng mọn lương dich ~~ Kén tằm vàng óng.