Term:Lương dỏi

Lương dỏi ~~ Vàng tươi.
khẩu lương dỏi ~~ Ruộng lúa chín vàng tươi.