Term:Lương khẻm

Lương khẻm ~~ Vàng thẫm
Nựa sliêu lương khẻm ~~ Thịt quay vàng thẫm.