Term:Lường lửa

Lường lửa ~~ Nắng non, nắng dịu.
Nâư chạu đet lường lửa ~~ Sáng sớm nắng non.