Term:Lương méng

Lương méng ~~ Xanh xao, vàng vọt.
Nả lương méng ~~ Mặt xanh xao.