Term:Lương phjám

Lương phjám ~~ Vàng khè.
Khẻo lương phjám ~~ Răng vàng khè.