Term:Lương phjém

Lương phjém ~~ Vàng hoe.
Hua phjôm lương phjém ~~ Đầu tóc vàng hoe.