Term:Lường xoài

Lường xoài ~~ Mát rượi.
Côc khăm lường xoài ~~ Bóng râm mát rượi.