Term:Lượp lượp

Lượp lượp
(nườm nượp)
Cần phjải lượp lượp ~~ Người đi nườm nượp
Bâư cuổi pặt lượp lượp ~~ chuối bay nườm nượp
(xanh dờn)
Nhả kheo lượp lượp ~~ Cỏ xanh dờn.