Term:Lươt

Lươt
(thiếp)
Nòn lươt pây ~~ Ngủ thiếp đi.
(mải, mải mê)
Lươt slon lừm tằng kin ~~ Mải học quên cả ăn.