Term:Lượt đăng

Lượt đăng ~~ Máu cam.
Ooc lượt đăng ~~ Chảy máu cam.