Term:Lượt khửn hua

Lượt khửn hua ~~ Chứng choáng đầu, chứng xốc (?)