Term:Lượt lài

Lượt lài
(máu)
Lượt lài bấu đây ~~ Máu không tốt.
(máu mủ)
Pỉ noọng lượt lài ~~ Anh em cùng máu mủ.