Term:Lượt tả

Lượt tả ~~ Tiết canh.
Tẻng lượt tả ~~ Đánh tiết canh.