Term:Lưp

Lưp ~~ Lớp, tầng, kẽ.
Lưp đin đeng ~~ Lớp đất đỏ.
Lưp slửa ~~ Lớp áo.
Lưp tẩư lưp nưa ~~ Tầng dưới, tầng trên.
Bjể nặm khảu lưp toong ~~ Lật cho nước vào lớp . (vạch áo cho người xem lưng)