Term:Lup loạp

Lup loạp
(ẩu)
Hêt lụp loạp ~~ Làm ẩu.
(dối)
Kẹo lụp loạp liền nựn ~~ Nhai dối rồi nuốt.