Term:Lụp loẹp

Lụp loẹp ~~ Dụ dỗ, mơn trớn.
Lụp loẹp au chèn ~~ Dụ dỗ lấy tiền.