Term:Lụp lủ

Lụp lủ ~~ Xuýt xoa.
Lộp chêp lụp lủ ~~ Ngã đau xuýt xoa mãi.