Term:Lut

Lut
(vụt)
Lut tỉ lut nảy ~~ Vụt một cái ở kia, vụt một cáiđây.
(thình lình, bỗng nhiên)
Lut pây ~~ Thình lình đi.