Term:Lựt lạt

Lựt lạt ~~ Đi rạc
Tua cần lựt lạt ~~ Con người đĩ rạc.