Term:Lut loat

Lut loat
(chui rúc)
Lut loat chang cừa rộc ~~ Chui rúc trong bụi rậm.
(đột nhiên)
Lut loat liểu ~~ Đột nhiên đến chơi.