Term:Lút lú

Lút lú
(bỏ trốn)
Lút lú pỏ mẻ pây ~~ Bỏ trốn cha mẹ đi.
(bất ngờ, đột ngột)
Lút lú hêt ~~ Làm một cách đột ngột.