Term:Lưt lưt

Lưt lưt
(cuồn cuộn)
Nặm luây lưt lưt ~~ Nước chảy cuồn cuộn
(băng băng)
Lừa pây lưt lưt ~~ Thuyền đi băng băng.