Term:Mang

Mang ~~ Thề độc ( tính chất nguyền rủa)
mang ~~ Ruộng thề độc (?)
Kin mang ~~ Ăn thề độc