Term:Ngàn

Ngàn
(khuôn ép dầu)
(máy (công cụ))
Ngé ngàn khẩu ~~ Máy xay xát gạo
Ngàn phuối ~~ Radio (máy phát thanh)(a)