Term:Ngé

Ngé ~~ Cái, chiếc

Ngé ngàn khẩu ~~ Cái máy xát gạo