Term:Pà

1
(thêm vào)
hin khảu hua hap hẩư kha ~~ Thêm đá vào đầu đòn gánh cho cân
(mang)
khẩu thung ~~ Mang gạo đi đường
Pây tẩư bấu pa cưa, mừa nưa bấu khẩu ~~ Về xuôi không mang muối, đi ngược không mang gạo.
(chưa, mang)
Mẻ vài lục ~~ Trâu cái có chửa
2
(đôi)
vài ~~ Đôi trâu
Phưa pà ~~ Bừa đôi