Term:Pện

Pện
(như)
Đây pện bjooc ~~ Đẹp như hoa
Hêt pện te chắng chử ~~ Làm như mới phải
(thế, như thế)
Phuối pện rừ đảy ~~ Nói thế sao được
Hêt pện mại ~~ Làm như thế mãi