Term:Phjải

Phjải ~~ Đi bộ, bước đi

Phjải kỉ vằn, mọi cần pươt pat thuổn ~~ Đi bộ mấy ngày mọi người mỏi nhừ.