Term:Piến

Piến ~~ Thay đổi (n)

 

Ps: Zhuang = bienq, Thái = เปลี่ยน