Term:Theo

Theo

(sợi)

Theo mây ~~ Sợi chỉ

Theo phjôm ~~ Sợi tóc

Theo pủn ~~ Sợi bún

(ngọn)

Theo nhả ~~ Ngọn cỏ

(đoàn (dài))

Cần kẻo pây pền theo ~~ Người kéo đi thành từng đoàn