Term:Tinh lạc

Tinh lạc ~~ Lân tinh (vệt sáng do phốt pho cháy thường xuất hiện trong đêm, quan niệm cũ cho rằng xuất hiện TINH LẠC sẽ người sắp qua đời, như một điềm xấu)

Cẳm ngòa pây liểu hăn tinh lạc bên côc mạy lùng chang bản ~~ Đêm qua đi chơi thấy lân tinh bay ở gốc đa trong làng.