Tức tỏ háng Tịnh Oa – Đánh bạc chợ Tịnh Oa

TỨC TỎ HÁNG TỊNH OA

Nhà thơ Hoàng Đức Hậu

Tịnh Oa oóc háng nhộn lao xao

Tức tỏ nưa giường nhịnh báo slao

Rổc xáu buốc nưa ngằm slí khoẳm

Phựt khay dản tẩư piẳn slam khao

Noọng slua nhút nhú vò ăn tủi

Pỉ chúng hố hồ tốp cẳn pao

Bát lẹo bát them vằn bấu bứa

Tẳm tò hồ xủi vản sloong hào.

Tịnh Oa phiên chợ họp xôn xao

Giường bạc trai tài với má đào

Đĩa dưới mở ra, ba cái trắng

Ống trên xóc đậy, bốn đồng nâu

Em thua cay cú vê vê túi

Anh thắng mừng rơn vỗ vỗ bao

Ván đoạn ván thêm ngày chẳng chán

Miễn là hồ đóng ván hai hào

Chú thích:

  • Nhút nhú (vê vê)
  • Hố hồ (vỗ vỗ)

Bản dịch: Hoàng Đức Triều

casino