Kin nặm chứ côc bó

Pửa nhằng ón, khỏi dú đuổi pú dả. Vằn vằn kin nặm cúa ăn bó nặm lăng rườn lạn… Ăn bó nặm tí, đuổi khỏi bặng cạ cần điếp. Quây lườn lai vằn, lai pi… chập pac khuổi, xiên tả… thâng hả mường slí pé tọ bấu lừm ăn bó nặm cúa kha bản. Chứ … Đọc tiếp

Phuối vằn phuối cừn – Phần 5 (Pja – Pjhắc)

Sloong ăn nấy phuối về loại thực phẩm thường ngày. Ban biên tập trân trọng tổng hợp lại. Các từ ngữ này đã có đầy đủ trong TỪ ĐIỂN TÀY NGỮ (Tay Language Dictionary)   PJA (cá)  Pja nà ~~ Cá ruộng Pja pé ~~ Cá bể Pja thai tha bấu lăp ~~ Cá chết không nhắm mắt Pja bẳm ~~ Một loại … Đọc tiếp

Phuối vằn phuối cừn – Phần 4 (vị trí)

Boong hây tiếp tục học Tày ngữ với những từ ngữ chỉ vị trí cơ bản, nhưng thường dùng rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Ban biên tập sẽ lựa chọn bổ sung vốn từ vào chuyên đề PHUỐI VẰN PHUỐI CỪN với nguyên tắc: Là từ được dùng phổ biến của Bắc-Thái, Cao-Lạng … Đọc tiếp