Shon chin giú – Tính khoe khoang

TỈNH KHOE KHOANG Bại cần hay khoe khoang, táng hăn đang te đây, lej nắm mì kỷ lai cần ái, cần hâư cujng khinh. Tua đếc khăjn đang te. Bại chủng bạn tả Dần táng giặng giú cần toojc. Dần lujc ông Bá lườn chầu, mì vằn Dần nujng shửa khoá đây khẩu, chắng oóc … Đọc tiếp