Shon chin giú – Tính mách lẻo

TỈNH HAY LÂJN COÀNG (PÁC PIÓNG)

Tua đếc hay pác pióng (1) hay shó hẩư poj shấy p’ạt bại pằng dặu là tua đếc mốc shẩy hèn mạt. Cần pác pióng hết phiểjc lăng cần cujng ngòi chejn. Lầu nắm pền pác pióng coảng coàng.

Tuyện – Tua đếc mì toọng xẩu.

000-sach-hoc-tieng-tay-nung-viet-nam

Shấy giảo đá (a) hò Nghiêm.

Cá Nhi chaji vằn nấng nắm pây shon shư vằn lăng pây thâng tướng piàng poj shấy cạ:

  • “Căjm ngoà lujc nhoóc nắm mà shon đảy”

Nghiêm năjng giú tẳm tẩư, ái hẩư Nhi tầư (b) p’ạt, tứn giặng mách poj shấy:

  • “Chiềng shấy, cá Nhi p’uối piàng ạ, căjm ngoà lujc hăn te tức (c) bết đuổi cần giú p’ắng taj”.

Poj shấy ngoajc nả đá Nghiêm:

  • “Câu tham mầng tij tầư mà mầng p’uối? Hò Nhi cảng piàng (2) mì choji (tội) đạ đành, tọ mầng lâjn pện nẩy lej pền vô hạnh, mốc cò mầng nắm đây”.

Tằng pan (lớp) ngòi khẩu nả Nghiêm, Nghiêm mejn lai cần khinh-bỉ, nhẻn, nả đeng, coôjm hua giú.

CẰM THAM:

  • Nhi chaji vằn nấng pây shon shư, vằn lăng mà te cạ đuổi poj shấy pền lừ?
  • Nghiêm tứn giặng cảng caj lăng mòn?
  • Poj shấy đá Nghiêm pền lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Lầu chắc phiểjc lầu, nhằng phiểjc cần măjc cần.

CẰM NEO:

  • (1) pác pióng = mách lẻo – cảng piàng = cảng liền, nắm cảng thật
  • (a) vaj — (b) ngài p’ạt  (c) téng pia.