Shon chin giú – Tính mách lẻo

TỈNH HAY LÂJN COÀNG (PÁC PIÓNG)

Tua đếc hay pác pióng (1) hay shó hẩư poj shấy p’ạt bại pằng dặu tua đếc mốc shẩy hèn mạt. Cần pác pióng hết phiểjc lăng cần cujng ngòi chejn. Lầu nắm pền pác pióng coảng coàng.

TuyệnTua đếc toọng xẩu.

000-sach-hoc-tieng-tay-nung-viet-nam

Shấy giảo đá (a) Nghiêm.

Nhi chaji vằn nấng nắm pây shon shư vằn lăng pây thâng tướng piàng poj shấy cạ:

Nghiêm năjng giú tẳm tẩư, ái hẩư Nhi tầư (b) p’ạt, tứn giặng mách poj shấy:

Poj shấy ngoajc nả đá Nghiêm:

Tằng pan (lớp) ngòi khẩu nả Nghiêm, Nghiêm mejn lai cần khinh-bỉ, nhẻn, nả đeng, coôjm hua giú.

CẰM THAM:

CẰM P’UỐI:

CẰM NEO: