Ngữ pháp tiếng Tày Nùng – Chương VII: Mở rộng câu

CHƯƠNG VII: MỞ RỘNG CÂU  Người nghe hay người đọc gặp một câu như: Bản khỏi pền tào them mương (làng tôi nên đào thêm mương) Đều hiểu ý nghĩa của câu trên, vì câu đó đã đủ phần nòng cốt là chủ ngữ, vị ngữ và cả những phần phụ nghĩa cho nòng cốt … Đọc tiếp