Term:Lược

Lược
(chọn)
Lược fẻ ~~ Chọn giống.
Lược cần khảu hội đồng xạ ~~ Chọn người vào hội đồng xã.
(nhặt)
Lược cooc ~~ Nhặt thóc (ở trong gạo ra)