Term:Lượn

Lượn
(bài lượn)
Chăc lai lượn ~~ Biết nhiều bài lượn.
(đi lượn hát)
Lượn lục slao ~~ Đi lượn hát với con gái.