Term:Slửa

Slửa ~~ Áo

Slửa lài ~~ Áo hoa

Nủng slửa ~~ Mặc áo

Slửa khat cần hăn, môc dac bấu cần rụ ~~ Đói trong bụng không ai biết, rách ngoài cật nhiều kẻ hay.