Shon chin giú – Hòa hợp gia đình

CHANG LƯỜN HÒA HỢP

Cần giú lườn mì toọng điếp căn và thuận đuổi căn lej chắng đảy lèng (a), hết chin chắng đảy thịnh vượng.

Tuyện – Ăn mác cam

Lujc au ăn mác cam hẩư poj.

Mej oóc hẩư tua lujc cốc ăn mác cam, tua lujc cốc căm au tọ nắm chin, phển oóc chang coojng doại (b) hẩư tua noọng. Tua noọng căm au ăn mác cạ:

“Noọng ău pây hẩư cá (poj oóc) chin lường toọng, noọng nắm chin nác”

Cảng giá te căm mác pây hẩư poj te. Poj oóc căm ău mác cujng nắm chin, tejo ău mà lườn hẩư mej. Ăn mác giú mừ mej ău oóc pây hẩư tejo mà thâng mừ mej tò tẻo. Ăn cảnh lườn chứ điếp căn pện nẩy thật (c) củy lai.

THAM:

  • Mej au lăng hẩư lujc?
  • Tua lujc ău ăn mác cam pây hẩư cần hâư?
  • Poj tejo doại ăn mác hẩư cần hâư ?
  • Cá ngòi tuyện nẩy toọng nghị pền lừ?

CẰM P’UỐI:

  • Phua miề thuận căn hết phiểjc lăng cujng ngaji.

CẰM NEO:

  • (a) shèng (b) păn (c) chăn.