Shon chin giú – Người quen của gia đình

CẦN COÉN ĐUỔI CẦN CHANG LƯỜN LẦU

Cần coén đuổi poj mej oóc lầu là cần nưa lầu. Tói đuổi bại cần tỉ, lầu lèo nhươjng, chin giú lèo mì phẻp tắc.

Tuyện – Tua đếc vô phẻp

học tiếng tày

Ông Ba tức cờ đuổi bảc P’ỏ

Mì vằn nấng, ông Ba tức cờ đuổi bảc P’ỏ là pij chài hò Thìn. Tẳm pưja (a) cón ông Ba vận cậy te tức cờ cao. Vằn tij tức thua luôn kỷ vản. Thìn giặng sảng ngòi, pày hâư hăn ông Ba thua lej khua khước khửn. Mej oóc năjng giú chường hé p’ung shửa chả loóc bố đảy nhìn. Tọ tốc lăng khói ông Ba mừa giá, mej oóc chắng loọng (b) Thìn mà đá:

“Pưja mẳn mầng khua ông Ba pện tỉ (c) lej vô phẻp đuổi cần bạn lườn lầu. Mầng lóa (d) lai: Căjm nẩy câu nắm hẩư pây lỉn chuja đuổi”.

Thìn chắc cạ te mì choji (1), giặng khoẳm nả lồng, bố đi cảng cằm lăng, tứ tỉ te chin giú mì lệ phẻp đuổi thuổn mội cần.

THAM

  • Ông Ba giú lườn bảc P’ỏ hết lăng?
  • Ông Ba cậy te pền lừ?
  • Hò Thìn hăn ông Ba tức cờ thua te hết lăng?
  • Mej oóc shon cạ te pền lừ?

CẰM P’UỐI

  • Kỉnh pằng dậu cúa poj oóc củng bặng poj oóc lầu.

CẰM NEO

  • (1) mì chọi = mì lội; hết xá
  • (a) vằn cón; mửa cón (b) giảo, vèo (c) nầy  (d) mầư hộn lai