Shon chin giú – Trò ngoan, trò hư

CHƯƠNG TAJI SHAM: LUJC HẠC ĐÂY, LUJC HẠC LOÁ.

LƯƠJC PẰNG DẶU

Bại pằng dặu shon shư, lầu lèo ngòi, cần hâư đây lầu liêju đuổi pắt chước au ăn đây cúa te. Cần tầư mì tỉnh loá (a) lầu nắm pền khẩu sẩư vạ lầu cổ hết bại mòn lăng đây she te pắt chước.

Tuyện – Cần lujc hạc đây.

30-tieng-tay-hoc-tieng-tay

Nam năjng shon shư

Cá Nam giú cuây tọ vằn hâư pây shon shư cujng đủng giờ. Giú chang lơjp, cá Nam mì ỷ tử vạ chăm chỉ lai. Bài shon lúc hâư cujng thuộc (b), bài shẻ (viểt) lúc hâư cujng hay. Pện cá Nam chắng đảy năjng tềnh. Thâng giờ chải cá Nam lỉn tử tử-tế đuổi thuổn mọi cần. Lúc mừa lườn te nắm liêju ngưj ngaj giú chang (c) tàng. Giú lườn lúc shon bài, hết bài giá, tejo choji cần ké hết phiểjc. Poj shấy đảy cần lujc hạc đây bặng cá Nam cujng vui-vẻ. Boong khỏi đảy cần bạn đây bặng cá Nam cujng shung shưởng. Cần hâư cujng ái pắt chước cá Nam.

THAM:

  • Giú lơjp shon cá Nam tói đuổi pij noọng pằng dặu pền lừ?
  • Giú noọc coọng (sân) cá Nam tói đuổi pị noọng, pằng dặu pền lừ?
  • Lúc mừa lườn hết lăng cá Nam nắm lỉn giú chang tàng?
  • Tại pền lừ bại cá ái pắt chước cá Nam?

CẰM P’UỐI:

  • Sẩư đén (tâng) lujng, sẩư mưjc đăm.

CẰM NEO:

  • (a) loá = hư; liển-lảo (b) thuộc = shuc (c) chang tàng = chang loj.