Truyện Kiều tiếng Tày 0001 – 0040

Ban biên tập trân trọng bổ sung thêm một bản dịch Tày ngữ của Truyện Kiều, một tác phẩm thơ văn nổi tiếng của Đại thi hào Nguyễn Du. 

———————

Pác pi giú chang t’ởi gần rà

Tài wạ mỉnh khẻo là xung khắc

Trải quá vày dản hát piến wằng

Nải ngậy lẻ nải hăn thảm hại

Lạ răng nẩy vận tải t’ỉ chang

Bân vạ quén ngảm dàm nhan sắc

Nả ngàu đén vảc xéc hom xưa

Truyện phong tình truyền sle chang sử

Pi Gia Tĩnh vửa dú Triều Minh (1522 – 1566)

Nước yên slí sloong kinh mắn tứng

Mì rườn viên ngoại nứng họ Vương.

Gia tư khảu bậc thường trung chá

Lủc dài nưng t’ảp bá tốc thang

Tên sư là Vương quan táp nỏi

Côc nhình kẻm đáo viỏi sloong gần

Thúy Kiều vỉ, Thúy Vân là noọng

Mỗi gần mỗi đây slướng slíp phăn

Bặng côt cach tinh thần mai, tuyết.

Vân ngòi slướng đặc biệt đây lai

Nả mần bặng nàng hai slíp hả

Khôn dàu viòi t’ồng gạ bút tô

Hênh bặng ngọc, nhúm khua bặng bioóc

Phiâm, tha nựa phả tuyết nàn kha

Thúy Kiều gẳng sặt là đây quả

Au tài sắc pỉ wạ nhằng hơn

Mác tha mủng t’ồng voòng thu thủy

Khôn dàu khiêu xinh pỉ xuân sơn

Liễu ghèn khiêu, bióoc dằng slua đáo

Vày sloong vày dại táo nước thành

Sắc kin nhất, tài đành mì nhỉ

Môc thông thỏ tự ý bân păn

Giỏi thơ vẹ, thạo t’ằng sli lượn

Tính cửa làu mọi dưởng ngũ âm

Tán kin đứt hồ cầm chương nứng

Khúc rườn táng lựa tính vền xoang

Thiên “bạc mệnh” t’ẻo càng sầu não

Thân lủc slao kẻm đáo rườn sang

Néng thâng tuần cuổn ngang cuổn chảu.

Giú chang sluổm mản lậu chung queng

Tường đông mặc vị mèng pây t’ẻo

 

PHẦN ĐỐI CHIẾU:

Trăm năm trong cõi người ta,

Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Trải qua một cuộc bể dâu.

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Lạ gì bỉ sắc tư phong,

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.

Cảo thơm lần giở trước đèn,

Phong tình có lục còn truyền sử xanh.

Rằng: năm Gia Tĩnh triều Minh,

Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.

Có nhà viên ngoại họ Vương,

Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung,

Một trai con thứ rốt lòng,

Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia.

Đầu lòng hai ả tố nga,

Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.

Mai cốt cách, tuyết tinh thần.

Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

Vân xem trang trọng khác vời,

Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.

Hoa cười, ngọc thốt, đoan trang,

Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.

Kiều càng sắc sảo mặn mà,

So bề tài sắc vẫn là phần hơn.

Làn thu thuỷ, nét xuân sơn,

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

Một hai nghiêng nước nghiêng thành,

Sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai.

Thông minh vốn sẵn tính trời,

Pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm.

Cung, thương làu bậc ngũ âm,

Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương.

Khúc nhà tay lựa nên chương,

Một thiên “Bạc mệnh” lại càng não nhân.

Phong lưu rất mực hồng quần,

Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê

Êm đềm trướng rủ màn che,

Tường đông ong bướm đi về mặc ai.

(Câu 1 – 40)

Nguyên tác: Đại thi hào Nguyễn Du

Dịch tiếng Tày: Tác giả Thân Văn Lư