Cung khec chồm mà chủa bản chạ chương

Cung khec chồm mà chủa bản chạ chương

(Chủ bản cảm ơn khách về thăm)

Sưu tầm của nhà nghiên cứu Lưu Đình Tăng.

Về bản dịch: Đội ngũ biên tập thấy đây là bản biên dịch từ Nôm Tày sang dùng rất nhiều ngôn ngữ thuần Tày. Có bổ sung về phần dịch Việt ngữ các từ sau:

 • CHẠ CHƯƠNG ~~ Cảm ơn
 • CHẠ ƠN ~~ Tạ ơn

Về lượng từ mượn tương đối nhiều, nên nguyên gốc muốn đọc hiểu thường phải am hiểu về giọng địa phương của người viết.

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn noọng khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng tả luông pjết lạ

Mì ngần slưởng pẻng hả kình lâm

Bấu au răng tèn công noọng đảy

Ơn noọng cần li lạy mất đai

Bấu răng hẩư chua tai lội noọng

Bấu răng hẩư táng tỉ bạn cần

Chồm đuổi noọng kình lâm răng chạ

Chồm đuổi noọng táng xạ chồm đai.

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn noọng khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng co lùng khan ký

Đảy chồm thâng co lỉ khan giang

Mì ngần slưởng thân xinh chắng chử

Chồm đuổi noọng táng xứ chồm đai

Chồm đuổi slị táng nơi chồm chạ

Bấu răng hẩư táng xạ đơn thân

Mì ngần hẩư kình lâm chắng đảng

Bợi chưng khỏ lang đạng bấu mì

Bấu răng pjá nự nhi slị đảy.

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng co lùng slam slíp tậu

Đảy chồm thâng co lùng cẩu slíp cáng

Mì mạ slưởng an váng kình lâm

Bợi chưng khỏ long đong lẹo quả

Bấu răng hẩư táng xạ tèn công

Chồm đuổi slị táng không chồm pjấu

Thân slị khỏ cơ cấu bấu mì

Au răng hẩư nự nhi tỉnh đảy.

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng pụt ngoạc ngò chang kéo

Mì ngần slưởng niên sliểu chắng pền

Mì ngần slưởng kình lâm chắng đảng

Ơn noọng chồm lai đoạn mất đai

Bấu răng hẩư chua tai noọng đảy

Slị hác cảng đẩư slẩy bấu đây

Chồm đuổi noọng tàng quây chồm pjấu.

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng hua rẩy bưởng sloa

Đảy chồm thâng hua nà bưởng dại

Mì ngần slưởng hoa lải thần xinh

Bợi chưng khỏ cà rình lẹo quả

Bấu răng hẩư táng xạ tèn ơn

Bấu răng slưởng táng mường noọng á

Chồm đuổi slị táng xạ chồm đai

Chồm đuổi slị táng nơi đây quả

Ơn noọng đảy chồm chạ mọi không

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng tổng luông quảng đạng

Mì ngần slưởng mỉnh vảng chua tai

Thân slị lểu khỏ lai mọi đoạn

Bấu răng hẩư táng bản tèn công

Ơn noọng đảy chồm đo mọi đoạn

Chồm đuổi noọng táng bản chồm đai

Chồm đuổi slị nam giai lẹo khóp

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng phai nà liền cọn

Mì ngần slưởng mỉnh noọng thân xinh

Bợi chưng khỏ cà rình thực thá

Au răng hết tha nả tẻ pền

Chồm đuổi slị nho sinh chồm chạ

Ná răng hẩư táng xạ tèn công

Ơn noọng chồm mọi không khôn khỏ

Chồm đuổi noọng cách lộ chồm đai

Chồm đuổi noọng chua tai chồm chạ

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn noọng khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng tổng nà cắp pja

Mì cúa slưởng dương nga chắng chử

Chồm đuổi noọng táng xứ chồm đai

Bấu răng hẩư chua tai noọng đảy

Thân slị hác áy náy đẩư chẩư

Chạ ơn noọng khao slâư chồm chạ

Bấu răng hẩư táng xạ tèn công

Ơn noọng chồm mọi không lai đoạn

Chồm đuổi slị táng bản chồm đai

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng sluôn mòn đon thác

Mì ngần slưởng nả mjạc kình lâm

Bợi chưng khỏ long đong lẹo quả

Au răng hẩư táng xạ tả pền

Chúc noọng hẩư hết kin pây nả

Tu rườn chàu khỏi, mạ kim ngần

Bặng như cằm lương quân pỉ cạ

Chồm đuổi slị táng xạ chồm đai

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn cá khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng cẩu kiều sang nước

Đảy chồm thâng cẩu lục sang sông

Mì mạ slưởng an ngần hẩư noọng

Chạ ơn á viện vọng chồm đai

Bấu răng hẩư chua tai noọng á

Mất cằm phuối táng xạ pây đai

Mất cằm phuối chua tai chồm bỏng.

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm cảnh phù sa lai thặm

Pù slung cắp pù tắm slổ đa

Mì ngần slưởng dương nga chắng chử

Ơn noọng chồm mọi slậư lểu đo

Bấu răng hẩư khôi chua rủng nả

Mất cằm phuối táng xạ hư không

Chồm đuổi slị lương quân chồm chạ

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng phja Phúc lẳm mường

Đảy chồm thâng phja luông lẳm bản

Mì ngần slưởng táng bản khôi chua

Ơn noọng chồm lểu đo mọi slậư

Bấu răng hẩư táng xứ tèn công

Bấu răng hẩư kình lâm hết tiểng

Chạ ơn nguộc cách viện chồm đai

Ước răng đảy chua tai định slóa

Rừ hợi lội !

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng mjầu làng vưởn kín

Mì của slưởng cách viện tàng xa

Bấu răng hẩư dương nga tẻ đảy

Thân slị hác áy náy đâư châu

Mất cằm phuối khao slâư chồm chạ

Mất cằm phuối táng xạ chồm đai

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng vưởn làng nả táng

Mì ngần slưởng táng bản kình lâm

Xiên khỏ noọng táng không chồm pjấu

Mọi cần cảng cơ cấu pền danh

Chạ ơn nguộc thân xinh khẻo mửng

Bợi slị khỏ lao bấu mì ngần

Au lăng hẩư nự nhi tẻ đảy

Mất cằm phuối dỉ dạy chồm đai

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng dảo cần quảng đạng

Mì ngần slưởng an váng táng nơi

Mất cằm phuối táng nơi chồm chạ

Xiên khỏ bạn noọng á chồm đai

Bấu răng hẩư chua tai thúc ý

Mất cằm phuối táng tỉ xiên ban

Chồm đuổi slị táng tàng chồm pjấu

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn noọng khôn khảo khẻo chồm

Noọng đảy chồm khảu mà thâng bản

Slí bích ngòi quảng đạng quang minh

Sơn thủy mì kì lằn kết bạn

Tả hựu mì lục nhạn phục quy

Mì ngần slưởng nự nhi chắng chử

Mất cằm phuối thánh nự pây đai

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn noọng khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng ma cầu tẩư lảng

Đảy chồm thâng ma đáng mì lai

Ma hắc cắp ma lài ma bạch

Nẩư cẳm bấu mì khéc khửn lồng

Chạ ơn nguộc kình lâm khẻo mửng

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn nguộc khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng mạ cần thậm mjạc

Mạ cần khẻo tó pác lồng xào

Chạ ơn nguộc thân xinh chồm chạ

An răng hẩư táng xạ táy pền

Mất cằm phuối thân xinh thậm khỏ

Chồm đuổi slị cách lộ chồm đai

Au răng pjá chua tai tẻ đảy

Mọc cằm phuối mọi nội xiết xa

Nguyện hẩư noọng dương nga slổng ké

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Noọng đảy chồm thâng slan slíp vài coóc ả

Mất cằm phuối táng xạ chồm đai

Rừ hợi lội!

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng mu cần pjết lạ

Chồm đuổi slị táng xạ hư không

Cằm phuối slíp pẻng ngần bấu táy

Ơn noọng chồm cà nạy mất đai

Mì ngần slưởng chua tai chắng chử

Bợi chưng slị quân tử khỏ lai

Bấu răng hẩư táng nơi tỉnh đảy

Ơn noọng chồm cằm nẩy mất đai

Chồm đuổi slị táng nơi chồm pjấu

Cằm phuối y hác slấu đâư slân

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn cá khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng poong pết hang vẩy

Đảy chồm thâng poong cáy hang slèo

Pết cáy mền cụng yêu thiên hạ

Mì ngần slưởng táng xạ tèn công

Pỉ hác khỏ long đong lẹo quả

Au răng hẩư táng xạ tỉnh pền

Công khỏ slị táng không chồm pjấu

 1. Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng tua hán khôn moong

Mọi rằng mì slíp sloong ăn xáy

Tua luông cắp tua sláy tua eng

Dạ slì mềm thủ canh cầm khắc

Tua hán mềm rụ chắc rụ xa

Mì ngần slưởng tàng xa chắng chử

Chồm đuổi noọng táng xứ chồm đai

 1. Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng rườn nộc cụ pjết xinh

Mì ngần slưởng thân xinh chắng đảng

Au răng hẩư táng bản tẻ pền

Công khỏ noọng thân xinh chồm chạ

Mì ngần slưởng pác hả hẩư nàng

Bợi chưng slị táng tàng khỏ quả

Mất cằm phuối táng xạ pây đai

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng làng tin thủ nặm

Slong bưởng mì mai túc giao ca

Chạ ơn á tàng xa khẻo mửng

Mất cằm phuối táng chổn chồm đai

Au răng hẩư chua tai tẻ đảy

Mất cằm phuối thay thảy chồm đai

Mất cằm phuối chua tai chồm pjấu

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng bắc đuây cần nhẳm

Noọng lẻ cần cách lặm táng mường

Chạ ơn noọng viện phương đảy mửng

Au răng pjá táng chổn tẻ pền

Mì ngần hẩư thân xinh chắng đảng

Ơn noọng chồm lai đoạn mất đai

Chồm đuổi slị táng nơi chồm pjấu

Thân slị hác lo slấu xiết xa

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng pác tu khảm oóc

Chạ ơn noọng mà pjót chồm thâng

Bấu răng mà tèn công noọng á

Mất cằm phuối táng xạ bạn cần

Mì ngần slưởng kình lâm chắng chử

Chạ ơn nguộc thánh nự chồm đai

Mất cằm phuối chua tai chồm pjấu

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn cá khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng rườn luông quảng đạng

Chạ ơn cá táng bản chồm thâng

Mì ngần slưởng lương quân chẳng chử

Bợi chưng noọng táng xứ khỏ lai

Au răng hẩư nam giai slị đảy

Thân noọng hác áy náy đâư châư

Chạ ơn pỉ khao slâư chồm pjấu

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn cá khôn khảo khẻo chồm

Pỉ đảy chồm chường slung lai thặm

Chường slung cắp chường tắm slổ đa

Công pỉ pặt tàng xa chồm chạ

Mất cằm phuối táng xạ lương quân

Chồm đuổi noọng táng không hết tiểng

Chạ ơn cá cách viện chồm chường

Chồm đuổi noọng táng nường chồm pjấu

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn cá khôn khảo khẻo đây

Pỉ lại chồm pỉng Fầy tung đính

Au răng slưởng bạn hiến pỉ quan

Bợi chưng noọng táng tàng khỏ quả

Bấu răng hẩư táng xạ bạn cần

Chồm đuổi noọng táng không lai đoạn

Au răng hẩư mỉnh váng bạn cần

Chạ ơn pỉ mà thâng chồm mửng

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn cá khôn khảo táng mường

Chạ ơn cá viện phương táng chổn

Đảy chồm thâng bàn tổ gia tiên

Sloong bưởng vẹ bàn tiên thậm mjạc

Thân pỉ lẻ van pác khẻo chồm

Mì cúa tẻ slưởng ngần liền mạ

Tự slị cần táng xạ khỏ lai

Bấu răng hẩư nam giai tỉnh đảy

Noọng hác lo đẩu slẩy bấu đây

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn cá khôn khảo táng mường

Đảy chồm đén lài luồng pjết lạ

Chạ ơn slị táng xạ chồm thâng

Bấu răng hẩu táng không pỉ cá

Pền răng tẻ slưởng mạ liền an

Bợi chưng noọng táng tàng khỏ quả

Bấu răng hẩu táng xạ tèn công

Chồm đuổi noọng táng không hỉn pjấu

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Chạ ơn á khôn khảo khẻo chồm

Đảy chồm thâng bôm thơn pát xử

Noọng lẻ cần táng xứ viện phương

Đảy chồm pát lài luồng pjết lạ

Mì ngần slưởng táng xạ kình lâm

Thân slị nhựng long đong lai quả

Chạ ơn á táng xạ chồm đai

Chồm đuổi slị táng nơi chồm pjấu.

 1. – Chạ ơn them chạ thảo

Đảy chồm thâng xủng dảo gươm vàng

Mì ngần slưởng pác chang tức slí

Chạ ơn á táng tỉ chồm thâng

Mất cằm phuối kình lâm them slấu

Thân slị hác cơ cấu puồn lai

Chạ ơn nguộc chua tai chồm mửng

*

* *

Cạ mừa á nả mjạc tàng xa

Dá pây chổi nguyệt hoa răng khỏ

Đu nòn nhựng pỉ noọng tằng lai

Pỉ cạ nguộc chua trai cỏi ngị

Dá pây chổi nằn nỉ them slương

Vằn pjục mừa rườn chương cơi dải

Hại lỉn duổi hoa lải slắc khi

Vằn pjuc cách cần che cỏi dá

Dá chổi răng noọng á kình lâm

Hại chạ mà slắc không cỏi dá

Vằn pjục mừa táng xạ lẻ thôi

Hại lỉn đuổi táng nơi slắc slí

Dá pây chổi rặp rỉ hết răng

Vằn pjục pjạc táng không cỏi dải.

*

* *

Cạ mừa noọng mỉnh nguộc pác van

Dá pây chổi phương Nam phương Bắc

Đu nòn cụng bấu đắc kỷ lai

Vằn pjục mừa thâng nơi cỏi dú

Cạ mừa á táng xứ hại slương

Vằn pjục pjạc mừa rườn cỏi dá

Pỏ pụt nhằng liểu lỏa luây mường

Mền pây nẳng slí phương nhằng đảy

Bấu cạ hăn táy rẩy mục nòn

Cạ mừa á táng mường cỏi nghị.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn em khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến sông to khác lạ

Có tiền thưởng quan rưỡi cho em

Không lấy gì đền công em được

Ơn em người sau trước phí công.

Không gì thưởng em xinh em hỡi,

Không có gì thưởng bạn khác nơi

Mừng cùng em xinh tươi đi đã

Mừng cùng anh khác xã mừng suông.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn em khôn khéo khéo mừng.

Được mừng đến cây đa bên suối.

Được mừng đến cây lỉ ven sông.

Có tiền thưởng em xinh mới phải,

Mừng cùng em khác xứ mừng suông.

Mừng cùng anh khác mường mừng tạ,

Không gì thưởng khác xã đơn thân.

Có tiền thưởng em xinh mới phải

Bởi anh nghèo vất vả long đong

Không có gì đền công em được.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến cây đa ba mươi rễ phụ,

Được mừng đến cây đa chín mươi cành.

Có ngựa thưởng yên vàng cho em.

Chỉ tại khó long đong nghèo quá

Không gì thưởng khác xã đền công.

Mừng cùng anh khác mường mừng trắng

Thân anh nghèo số phận long đong

Lấy gì để đền công em được.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng.

Được mừng đến bụt cao đỉnh núi

Có tiền thưởng niên thiếu mới nên

Có tiền thưởng em xinh mới đáng

Ơn em mừng nhiều đoạn mất không.

Chẳng có gì đền công em cả,

Anh tự nghĩ trong dạ chẳng hay

Mừng cùng anh đường xa mừng tạm.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến đầu rẫy bên phải

Được mừng đến đầu ruộng bên trái.

Có tiền thưởng em gái em xinh,

Chỉ tại khó thực tình nghèo quá

Không gì cho khác xã đền ơn

Không gì thưởng khác mường em cả

Mừng cùng anh khác xã mừng suông

Mừng cùng anh khác mường mừng quá.

Ơn em mừng khắp cả mọi nơi.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến cánh đồng quảng đại

Có bạc tiền thết đãi em xinh.

Thân anh lại thực tình nghèo khó

Không có gì để bõ đền công

Ơn em mừng đủ thông mọi nỗi.

Mừng cùng em khác bản mừng suông

Mừng cùng anh khác mường mừng khắp.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo khéo mừng

Được mừng đến cả phai(1) liền cọn(2)

Có tiền thưởng khác chốn là em.

Bởi chưng quá nghèo hèn thực sự

Lấy gì thay danh dự mới nên

Mừng cùng em đẹp xinh mừng dạ,

Không gì thưởng khác xã đền công.

Ơn em mừng mọi nơi khôn khó

Mừng cùng em cách lộ mừng suông

Mừng cùng em khác mường mừng phí.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến ruộng đồng cùng cá,

Có của thưởng em gái mới nên.

Mừng cùng em khác nơi mừng phí

Không có gì thưởng cho em gái,

Thân anh tự áy náy trong lòng,

Cám ơn em trắng trong mừng tạ,

Không gì thưởng khác xã đền công.

Ơn em mừng mọi nơi mọi đoạn

Mừng cùng anh khác bản mừng suông.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến vườn dâu bến nước

Có tiền thưởng em đẹp là nàng.

Chỉ tại anh khác mường nghèo quá,

Lấy gì cho khác xã mới nên.

Chúc em về làm ăn mãi mãi

Nhà cửa có người ở, bạc vàng

Đúng như lời khác mường anh chúc

Mừng cùng anh khác xã mừng suông.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến cầu kiều qua nước,

Được mừng đến cầu đẹp qua sông.

Có ngựa thưởng yên vàng cho em

Cám ơn nàng đẹp xinh mừng phí

Không gì cho em đẹp là nàng.

Phí lời nói khác mường mất công,

Phí lời nói em xinh mừng vậy.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng bến phù sa tươi tốt

Núi cao cùng núi thấp cũng nhiều,

Có tiền thưởng em yêu mới phải.

Ơn em mừng khắp mãi mọi nơi.

Không gì thưởng em ơi chẳng đã

Phí lời nói khác xã mừng suông,

Mừng cùng anh khác mường mừng phí.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến núi Phúc lắm mường,

Được mừng đến núi cao nhiều bản.

Có tiền thưởng khác bản em xinh

Ơn em mừng mọi nơi mọi sự,

Không gì cho khác xứ đền công,

Không gì cho em xinh lấy tiếng,

Cám ơn em cách viễn mừng suông

Ước gì cùng khác đường kết bạn

Nàng hỡi !

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến trầu cau vườn kín

Có tiền thưởng cách viễn đường xa.

Không gì thưởng Dương Nga(3) cho được.

Thân anh tự áy náy trong lòng,

Mất lời em trắng trong mừng phí,

Mất lời nói khác xứ mừng suông.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến vườn cau trước mặt.

Có tiền thưởng khác bản em xinh,

Muôn khó em khác vùng mừng vậy,

Mọi người bảo số phận nên danh,

Cám ơn em đẹp xinh khéo mừng.

Bởi anh nghèo nên không tiền thưởng

Lấy gì cho em được hỡi em?

Mất lời nói em xinh mừng phí.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến nhà người thoáng đãng.

Có tiền thưởng yên vàng cho em,

Mất lời nói khác nơi mừng tạ,

Muôn khó bạn khác xã mừng suông,

Không gì thưởng khác mường vừa ý,

Mất lời nói mừng phí mừng suông

Mừng với anh khác mường mừng tạm.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Em được mừng bước vào trong bản

Bốn phía nhìn quảng đãng quang minh.

Sơn thủy có kỳ lân kết bạn,

Tả hữu có con nhạn chầu về,

Có tiền thưởng nữ nhi mới phải

Phí lời nói em gái mừng suông.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến con chó dưới sàn,

Mừng đến đàn chó khoang vô vạn.

Con trắng cùng con vện con đen

Sớm hôm chạy đi lên đi xuống

Cám ơn nàng xinh đẹp khéo mừng.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến ngựa người béo khỏe,

Ngựa người khéo ăn cỏ trong tầu.

Cám ơn nàng đẹp xinh mừng tạ,

Lấy gì cho khác xã mới nên,

Mất lời nói em xinh thật khó,

Mừng với anh cánh lộ mừng suông.

Lấy gì trả khác mường cho được

Mọi lời nói mọi nỗi thiết tha

Nguyện cho em đường xa muôn tuổi.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Em được mừng ba mươi trâu sừng doãng

Mất lời nói khác xã mừng suông.

Nàng hỡi !

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến lợn người rất lạ

Mừng với anh khác xã mừng không.

Mười nén bạc chẳng bằng lời nói,

Ơn em mừng lời vậy mất công

Có tiền thưởng em xinh mới phải

Bởi chưng người quân tử quá nghèo

Không gì thưởng khác nơi áy náy

Ơn em mừng lời vậy mất công

Mừng với anh khác vùng mừng phí

Lời nói sao rầu rĩ trong lòng.

 1. 21.Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến đàn vịt đuôi cong

Lại mừng đàn gà đông đuôi thẳng.

Gà vịt cũng yêu người thiên hạ,

Có tiền thưởng khác xã đền công.

Bởi anh khó long đong nghèo quá,

Lấy gì cho khác xã mới nên,

Công khó anh khác vùng mừng phí.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến con ngỗng lông tro

Mỗi ổ đẻ mười hai quả trứng.

Con to cùng con nhỏ con con,

Ban đêm nó cầm canh cầm khắc,

Con ngỗng nó cũng biết kiếm tìm

Đáng thưởng bạn bằng tiền mới phải

Mừng với em khác xứ mừng suông.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng chuồng chim câu mới lạ

Có tiền thưởng cho ả mới nên,

Lấy gì cho khác nơi mới đáng.

Công khó em duyên dáng mừng suông,

Đáng thưởng nàng khác mường trăm rưỡi

Chỉ tại anh khác xứ quá nghèo

Mất lời nói em yêu mừng phí.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng máng rửa chân đựng nước,

Hai bên là mai trúc giao ca.

Cám ơn nàng đường xa khéo mừng,

Mất lời người khác vùng mừng phí

Lấy gì thưởng em gái mới nên,

Mất lời nói mừng suông hết thảy,

Phí lời nói mừng vậy em xinh.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến bậc thang người giẫm

Em là người cánh dặm khác mường.

Cám ơn em viễn phương mừng tới,

Lấy gì trả khác chốn mới nên,

Có tiền thưởng em xinh mới đáng.

Ơn em mừng mọi đoạn mừng suông,

Mừng cùng anh khác đường mừng phí,

Thân anh tự lo nghĩ xót xa.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến cái cửa vào ra.

Cám ơn em về qua mừng đến,

Lấy gì trả em gái đền công,

Phí lời nói khác vùng mừng khéo,

Có tiền thưởng em gái mới nên.

Cám ơn em đẹp xinh mừng phí

Mất lời nói em nhị(4) mừng suông.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn chàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến nhà to quảng đại.

Cám ơn chàng khác bản khéo mừng,

Có tiền thưởng anh xinh mới phải

Chỉ bởi em khác xứ quá nghèo

Lấy gì thưởng anh yêu mừng vậy

Thân em tự áy náy trong lòng

Cám ơn anh mừng không mừng phí.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn chàng khôn khéo, khéo mừng

Chàng mừng đến giường cao xinh đẹp

Giường cao cùng giường thấp đề đa(5)

Công chàng vượt đường xa mừng tạ

Mất lời nói khác xã mừng suông

Mừng với em khác mường mừng tạm

Cám ơn chàng cách dặm mừng giường,

Mừng cùng em khác mường mừng phí.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn anh khôn khéo, khéo hay

Anh lại mừng bếp lửa giữa nhà.

Lấy gì thưởng phương xa bạn quý

Chỉ tại em khác xứ quá nghèo

Không gì thưởng anh yêu khác xã

Mừng với em tất cả nỗi niềm

Lấy gì thưởng bạn hiền xinh trẻ

Cám ơn anh vui vẻ đến mừng.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn anh khôn khéo khác mường

Cám ơn anh viễn phương khác chốn

Được mừng đến bàn tổ gia tiên,

Hai bên vẽ bàn tiên thật đẹp.

Thân anh quả khéo miệng khéo mừng

Có của thì thưởng tiền cùng ngựa.

Tại em người khác xã quá nghèo

Không gì thưởng anh yêu cho được?

Trong lòng em sau trước lo toan.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn anh khôn khéo khác mường

Được mừng bóng đèn hoa khác lạ.

Cám ơn anh khác xã mừng vui,

Không gì thưởng khác nơi anh nữa

Làm sao mà thưởng ngựa cùng yên

Chỉ tại em khác đường nghèo quá

Không gì cho khác xã đền công

Mừng với em anh ơi hãy lượn?

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Cám ơn nàng khôn khéo, khéo mừng

Được mừng đến mâm sơn bát sứ

Em là người khác xứ phương xa

Được mừng bát vân hoa mới lạ

Có tiền thưởng khác xã đền công

Thân anh những long đong vất vả,

Cám ơn nàng khác xã mừng suông

Mừng cùng anh khác mường mừng phí.

 1. Cám ơn lòng thơm thảo

Được mừng đến súng giáo gươm vàng

Có tiền thưởng cho nàng trăm rưỡi

Cám ơn nàng khác chốn mừng suông.

Phí lời nói thêm buồn em gái,

Thân anh vì nghèo đói long đong

Cám ơn em trắng trong mừng tạm.

*

* *

Bảo rằng nàng xinh đẹp đường xa

Chớ có chối nguyệt hoa chi nữa.

Đêm nằm toàn những chị cùng em

Anh bảo để nàng xem nàng nghĩ,

Chớ chối để nằn nỉ thêm thương.

Ngày mai về khác mường sẽ liệu

Hãy lượn cùng niên thiếu một khi.

Ngày mai về người chê cũng mặc,

Đừng chối chi em đẹp em xinh.

Hãy lượn vui chúng mình chơi đã,

Ngày mai về khác xã thì thôi.

Hãy lượn cùng khác nơi một lúc

Đừng có chối dồn dập làm chi

Ngày mai mỗi người đi mỗi ngả.

*

* *

Bảo rằng nàng xinh đẹp khôn ngoan

Chớ có chối bên Nam bên Bắc.

Đêm nằm không chợp mắt được bao,

Ngày mai về lầu cao hãy ngủ,

Bảo rằng em khác xứ hãy thương.

Ngày mai về khác mường hãy liệu,

Ông bụt còn du dạo khắp mường.

Bụt đi ngồi bốn phương còn được,

Chẳng phải thấy đầy rẫy tứ phương?

Bảo rằng em khác mường hãy lượn.

Chú thích:

(1) Phai: đập nước, máng nước.

(2) Cọn: guồng nước.

(3) Dương Nga: tên người con gái đẹp. Trong thơ ca cổ thường dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp nết na.

(4) Em nhị: từ dùng để chỉ người con gái xinh đẹp, nết na.

(5) Đề đa: nhiều, vô số